Regulamin

Regulamin wypożyczalni

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Wypożyczalnia Efektowny ślub prowadzi wynajem i sprzedaż akcesoriów do dekoracji ślubów, wesel, komunii urodzin oraz wszelkiego rodzaju  uroczystości. Wypożyczający prowadzi wypożyczalnię towarów w wypożyczalni internetowej zwanej dalej Wypożyczalnią lub za pośrednictwem sieci, na stronie internetowej www.efektownyslub.pl. której właścicielem jest firma: Eldar Sebastian Sawicki, 15-674 Białymstoku, ul. Zielonogórska 32/10, o numerze NIP: 542-295-6580, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

1.2. Wypożyczalnia jest właścicielem przedmiotów będących przedmiotem wypożyczenia.

1.3. Osoba wypożyczająca przedmioty dekoracyjne (Najemca) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której niniejszy regulamin jest nierozerwalnym elementem.

1.4. Najemcą może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca zdolność do wykonywania czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

1.5. Podpisując umowę wypożyczenia, Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie umową określonym, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa, a także akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.

1.6. Dla dobra Najemcy, Wypożyczający ustala, że żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Najemcy, jakie przysługują mu w świetle obowiązującego prawa. Jeżeli jakikolwiek punkt regulaminu jest niezgodny z obowiązującym prawem Wypożyczający zobowiązuje się do podporządkowania się aktualnym przepisom prawa i zastosowania ich w miejsce zakwestionowanego punktu regulaminu.

2. Rejestracja i składanie zamówienia

2.1 W celu złożenia zamówienia na wynajem należy podać dane niezbędne do jego realizacji. W tym celu Najemca wybiera, czy poprzez uprzednią rejestrację w Wypożyczalni, zakłada konto, czy dokonuje zakupów bez rejestracji.

2.2 Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Najemca otrzymuje dostęp do konta za pomocą podanego w rejestracji adresu e-mail i utworzonego przez siebie hasła.

2.3 Zamówienia za pomocą formularza na stronie internetowej Wypożyczalni można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, telefonicznie lub osobiście w siedzibie.

2.4 Oferta prezentowana na stronie internetowej Wypożyczalni stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

2.5 Momentem zawarcia umowy wypożyczenia jest podpisanie Umowy.

2.6 Wszystkie ceny towarów w wypozyczalni są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny podane w ofercie na stronie internetowej nie zawierają kosztów dostawy.

3. Zasady wypożyczalni

3.1 Wraz z podpisaniem dokumentu Umowy wypożyczenia Wypożyczajacy zawiera z Najemcą umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
3.2 Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Najemcy przedmioty sprawne i czyste dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Najemcy w tym zakresie.
3.3 Wypożyczanie przedmiotów odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
3.4 Przy wypożyczeniu podpisuje się stosowną umowę, która zobowiązuje do zapłaty za wypożyczane przedmioty.
3.5 Przy wypożyczeniu przedmiotów pobierana jest kaucja zwrotna. W przypadku uszkodzenia przedmiotu kaucja zostaje pomniejszona. W przypadku braku uszkodzeń kaucja zostanie zwrócona natychmiast po otrzymaniu przez wypożyczalnię wypożyczanych przedmiotów i stwierdzeniu braku uszkodzeń.
3.6 Najemca odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem wypożyczanych przedmiotów.
3.7 Przedmiot zostanie wydany Najemcy, który wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.
3.8 Wysokość kaucji jest określane przez Wypożyczalnię i stanowi pewną wartość wypożyczanych przedmiotów.
3.9 Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę zabezpieczenia, może też zaproponować inną.
3.10 Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Najemcą (dostarczenie, wysyłka).
3.11 Na terenie miasta Białegostoku, oraz w odległości do 15 km od miasta przedmioty o wartości wypożyczenia większej niż 100 zł są dostarczane przez Wypożyczalnię bezpłatnie. Powyżej tych odległości opłata wynosi 1 zł za 1 km.
3.12 Na terenie miasta Białegostoku, oraz w odległości do 15 km od miasta przedmioty o wartości wypożyczenia większej niż 100 zł są odbierane przez Wypożyczalnię bezpłatnie. Powyżej tych odległości opłata wynosi 1 zł za 1 km.
3.13 W przypadku niemożliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych artykułów kurierem za dodatkową opłatą. Wysyłka nastąpi nie później niż 2 dni przed datą wydarzenia.
3.14 Wypożyczone artykuły zostaną dostarczone z powrotem do Wypożyczalni w stanie nieuszkodzonym do dwóch dni po dacie wydarzenia (razem 3 doby) osobiście lub przez kuriera. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych przedmiotów z kaucji zostanie pobrana kaucja w wysokości 100 zł.
3.15 Wypożyczalnia Efektowny Ślub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia przedmiotów podczas wysyłki. Wypożyczalnia dołoży wszelkich starań, aby przedmiot zamówienia dotarł do Najemcy w pełni sprawny i na czas.
3.16 Najemca nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu bez konsultacji z Wypożyczalnią.
3.17 Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Najemcy który ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenie sprzętu powstałe na skutek nieprawidłowego używania przez osobę trzecią. Najemca zobowiązany jest poinformować Wypożyczającego na piśmie lub mailem, że sprzęt został oddany do użytkowania osobie trzeciej i wskazać adres pod jakim dany sprzęt się znajduje. Wydanie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Najemcy.
3.18 Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
3.19 Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie przedmiotów są trzy doby. Przedłużenie wynajmu o jedną dobę powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę. Opłaty za wypożyczenie akcesorów i przedmiotów, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku. W przypadku wypożyczenia przedmiotów na krócej niż 3 doby, na przykład do sesji fotograficznej, opłaty naliczane są indywidualnie.
3.20 Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie przedmiotu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Najemca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, wpłacona kaucja może zostać zatrzymana przez Wypożyczającego na poczet ewentualnej należności na rzecz wypożyczającego.
3.21 Jeżeli Najemca nie może zwrócić przedmiotu w ustalonym terminie powinien, przed upływem terminu zwrotu, poinformować o tym telefonicznie lub mailowo Wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni. W przypadku, kiedy Najemca nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
3.22 Najemca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie i zdekompletowanie przedmiotów. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia przedmiotu uszkodzonego lub niekompletnego Najemca upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia.

4. Rezygnacja z zamówienia, anulowanie zamówienia

4.1 W ciągu 14 dni od złożenia rezerwacji istnieje możliwość bezpłatnej rezygnacji z zamówienia, nawet jeśli rezerwacja została już opłacona. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie stosownej wiadomości na mail: biuro@efektownyslub.pl z dopiskiem w tytule: rezygnacja z zamówienia. Zgłoszenie takie należy wysłać z adresu e-mail, z którego zgłoszone było zamówienie. Po tym terminie rezygnacja z zamówienia nie jest możliwa

4.2 Zamówienie niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie Najemcy ( na przykład zły adres dostawy, nieobecność w miejscu dostawy w momencie przybycia dostawy nie mogą stanowić podstawy do roszczenia związanego z niewywiązaniem się Wynajmującego z zapisów umowy.

4.3 W przypadku wyboru płatności przelewem, zamówienie może zostać anulowane w sytuacji, gdy nie zostanie odnotowana wpłata w przeciągu 14 dni od złożenia zamówienia, o czym Najemca zostanie uprzednio poinformowany.

4.7 W przypadku, gdy Najemca dokonał już płatności, a następnie ją anulował, Wypożyczający zwróci wpłaconą kwotę na konto bankowe  wskazane pisemnie przez Najemcę.

5. Płatności i koszty dostawy

5.1 Płatności za zamówienie można dokonać:
a. gotówką przy odbiorze towaru – płatność za pobraniem
b. gotówką przy odbiorze osobistym
c. przelewem na konto Wypożyczającego

d. przez system płatności Przelewy24

5.2 Koszt dostawy

a. Na terenie miasta Białegostoku, oraz w odległości do 15 km od miasta przedmioty o wartości wypożyczenia większej niż 100 zł są dostarczane i odbierane przez Wypożyczalnię bezpłatnie. Powyżej tych odległości opłata wynosi 1 zł za 1 km.
b. Na terenie miasta Białegostoku, oraz w odległości do 15 km od miasta przedmioty o wartości wypożyczenia większej niż 100 zł są odbierane przez Wypożyczalnię bezpłatnie. Powyżej tych odległości opłata wynosi 1 zł za 1 km.

c. Przy wysyłce kurierskiej koszt dostawy produktu w zależności od jego gabarytów i ilości zamówionych sztuk jest  wyceniany indywidualnie.

 

Regulamin sklepu internetowego

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej regulaminem) określa zasady zawierania transakcji w sklepie www. efektownyslub.pl
 2. Regulamin udostępniony jest nieprzerwania na stronie
 3.  Celem Regulaminu nie jest ograniczenie jakichkolwiek praw konsumentów korzystających z usług sklepu www.efektownyslub.pl przysługującym im na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku jakichkolwiek niezgodności postanowień Regulaminu z tymi przepisami obowiązujące będą właśnie te przepisy.
 4. § 2

  1. www.efektownyslub.pl  jest internetowym sklepem połączonym z wypożyczalnią, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać oferowane przez sklep przedmioty.
  2. Każdy użytkownik sklepu i wypożyczalni internetowej www. efektownyslub.pl  jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem jeszcze przed złożeniem pierwszego zamówienia. Każdy zakup na www.efektownyslub.pl  jest jednoznaczny z zapoznaniem się przez Kupującego z Regulaminem

  § 3

  1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.efektownyslub.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
  2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce a także na urządzeniach mobilnych.

  § 4

  1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu  i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
  2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby wybranego produktu i kliknięcie znaku „dodaj do koszyka”. Po zakończeniu zakupów Użytkownik przenoszony jest na stronę podsumowującą zamówienie a także wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.3. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. Cennik dostaw: Kurier GLS- 14,99,  Kurier Pocztex: 11,99,  Kurier GLS -za pobraniem: 17,99,  Paczkomaty In Post: 9,99, odbiór osobisty: 0 zł
  3. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
  4. Zamówienia są realizowane w ciągu trzech dni roboczych, liczonych od dnia złożenia zamówienia.

   § 5

   1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
   2. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
   3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a www.eldarpoland.com zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

   § 6

   1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
   2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Sklepu efektownyslub.pl  który pokrywa związane z tym koszty.
   3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona, www.efektownyslub.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
   4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, www.efektownyslub.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi efektownyslub.pl

Właścicielem wypożyczalni i sklepu jest firma: Eldar Sebastian Sawicki, 15-674 Białymstoku, ul. Zielonogórska 32/10, o numerze NIP: 542-295-6580, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Numer konta do wpłat: 38 1050 1823 1000 0091 0949 7058

 

.